Silikozis hastalarına devlet güvencesi

Kayıt dışı çalıştırılırken silikozis hastalığına yakalananlar ve aileleri sosyal güvenceye kavuşuyor.

Torba Yasada yer alan düzenlemeyle, sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespiti hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere aylık bağlanması imkanı getirilmesinin ardından mevzuat çalışmaları tamamlandı.

SGK tarafından yayımlanan genelgeye göre, sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilecek. Kuruma 24 Mayıs 2011’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Silikozis hastalığı nedeniyle aylık talebiyle başvuruda bulunanlardan, sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayanlar sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince hastaneye sevk edilecek.

Silikozis hastalığının tespitine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, meslek hastalığı hastaneleri veya devlet üniversiteleri hastanelerince düzenlenecek.

Başvuru sahiplerinin meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapılan giderler kurumca karşılanacak.

Genelge kapsamındaki kişilere meslek hastalıkları tespit işlemlerine ilişkin yükümlülük ve maruziyet süresi hükümleri uygulanmayacak. Ayrıca bu kişilere ilişkin dosyalarda müfettiş tahkikat raporu, iş yeri ortam analiz raporu ve periyodik muayene raporu ve benzeri belgeler aranmayacak.

Başvuruya dair dilekçelerinin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinde kayda geçirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık ödemesi başlayacak.

Aylık seviyeleri

Meslekte kazanma gücünü yüzde 15 ila yüzde 34 arasında kaybedenlere 7 bin, yüzde 35 ila yüzde 54 arasında kaybedenlere 8 bin, yüzde 55 ve üzerinde kaybedenlere 9 bin gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanacak.

Bağlanan aylıklar her yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda 4 dönem halinde ödenecek.

Bağlanan aylık, aylık sahibinin isteği veya kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, yeni meslekte kazanma gücü kaybı oranına esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılacak, azaltılacak veya kesilecek.

Hak sahibinin ölümü, sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık elde etmesi, meslekte kazanma gücü kaybı oranının yüzde 15’in altına düşmesi hallerinde bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık ödemesi durdurulacak.

Bu durumlarının ortadan kalkması nedenleriyle yeniden aylık talebinde bulunulması halinde Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne durumu belirtir bir dilekçe ile başvurulması gerekecek.

Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının aylığı, dul eş ve çocuklarına ödenecek.

Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıkların kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan yersiz ödemeler, kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatlarınca tahsil edilecek.

Aylık almakta olanların, aylıklarının kesilmesini gerektiren durumları 1 ay içinde kuruma bildirmesi gerekecek. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faiziyle birlikte borç tahakkuk ettirilecek, ayrıca bu durum ilgili Cumhuriyet savcılıklarına bildirilecek.

Kendisine aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri, aile içindeki kişi başına düşen gelir payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanacak. Bu nedenle aylık bağlanan kişiler ve hak sahipleri işlemleri tamamladıktan sonra ilgili yeşil kart birimlerine bildirilerek yeşil kart almaları sağlanacak.

YORUMLAR

Siz de konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz.

İsim (zorunlu)

E-posta (yayımlanmaz) (zorunlu)